Example phrase in chinese No.3210

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone   3rd tone
一起
yìqǐ
4th tone
1st tone   4th tone
医院
yīyuàn
no tone
de
1st tone   2nd tone
公园
gōngyuán
1st tone
gēn
2nd tone   no tone
别的
biéde
2nd tone   no tone
朋友
péngyou
4th tone   4th toneno tone
见面。
jiànmiàn。
We go together to the park of a hospital to meet with another friend.
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
       一起
yìqǐ
together
      

go
       医院
yīyuàn
hospital
      
de
particle
       公园
gōngyuán
park
      
gēn
with
follow
别的
biéde
other
somebody else
       朋友
péngyou
friend
       见面
jiànmiàn
meet

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān bā bǎi yī shí bā
4818
Random Word
ruò
Show Translation