Example phrase in chinese No.3212

1st tone   no tone
他的
tāde
2nd tone   no tone
鼻子
bízi
4th tone
shì
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone
zuì
4th tone
no toneno tone
的。
de。
His nose is the biggest one in China.
      Play audio
AudioChinese English
他的
tāde
his
       鼻子
bízi
nose
      
shì
be
yes
correct
       中国
Zhōngguó
China
      
zuì
most
      

big
great
age
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi èr shí jiǔ
3329
Random Word
抽烟
chōuyān
Show Translation