Example phrase in chinese No.3217

3rd tone
2nd tone   no tone
觉得
juéde
1st tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
4th tone   4th toneno tone
笨蛋。
bèndàn。
I think he is an idiot.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       觉得
juéde
feel
think
      

he
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
笨蛋
bèndàn
idiot
dummy
bonehead

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi jiǔ shí wǔ
3495
Random Word
敬爱
jìng'ài
Show Translation