Example phrase in chinese No.3235

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
no tone
de
4th tone   4th tone
护照
hùzhào
4th tone
shì
2nd tone   4th tone
蓝色
lánsè
no toneno tone
的。
de。
Our passports are blue.
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
      
de
particle
       护照
hùzhào
passport
      
shì
be
yes
correct
蓝色
lánsè
blue
blue color
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sān bǎi qī shí bā
4378
Random Word
待遇
dàiyù
Show Translation