Example phrase in chinese No.3237

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
no tone
de
4th tone   4th tone
护照
hùzhào
4th tone
shì
2nd tone   4th tone
黄色
huángsè
no toneno tone
的。
de。
Our passport is yellow.
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
      
de
particle
       护照
hùzhào
passport
      
shì
be
yes
correct
黄色
huángsè
yellow
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi liù shí bā
3768
Random Word
根本
gēnběn
Show Translation