Example phrase in chinese No.3247

1st tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
She is my Chinese teacher.
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
       老师
lǎoshī
teacher

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sān bǎi èr shí qī
4327
Random Word
充满
chōngmǎn
Show Translation