Example phrase in chinese No.3249

4th tone
zhù
3rd tone
2nd tone   1st tone
结婚
jiéhūn
4th tone   4th toneno tone
快乐。
kuàilè。
I wish you a happy wedding (marry).
      Play audio
AudioChinese English
      
zhù
wish somebody somthing
      

you
       结婚
jiéhūn
marry
       快乐
kuàilè
happy
joyfull

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi sān shí èr
2432
Random Word
关怀
guānhuái
Show Translation