Example phrase in chinese No.3285

3rd tone
3rd tone
yǒu
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
2nd tone
xué
3rd tone
hǎo
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
no tone
de
4th tone   3rd toneno tone
办法?
bànfǎ?
Do you have a method to study well Chinese?
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
yǒu
to have
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have

xué
study
      
hǎo
good
fine
nice
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
      
de
particle
       办法
bànfǎ
method
way
means

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sān bǎi èr shí jiǔ
4329
Random Word
决定
juédìng
Show Translation