Example phrase in chinese No.3297

3rd tone
4th tone   no tone
认识
rènshi
4th tone   2nd tone   4th tone
越来越
yuèláiyuè
1st tone
duō
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
汉字。
hànzì。
I know more and more chinese characters.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       认识
rènshi
know
knowledge
越来越
yuèláiyuè
more and more
      
duō
many
much
      
de
particle
汉字
hànzì
chinese character

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi qī shí qī
3977
Random Word
表达
biǎodá
Show Translation