Example phrase in chinese No.3298

3rd tone
4th tone
yuè
2nd tone
xué
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
4th tone
yuè
2nd toneno tone
难。
nán。
The more you study Chinese, the hard it is.
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
yuè
more (and more)
exceed

xué
study
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
      
yuè
more (and more)
exceed
      
nán
difficult
hard

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi jiǔ shí wǔ
2695
Random Word
毕业
bìyè
Show Translation