Example phrase in chinese No.3307

4th tone
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
no tone
de
3rd tone
hǎo
1st tone   4th toneno tone
机会。
jīhuì。
Go to China is a good opportunity to learn Chinese.
      Play audio
AudioChinese English
      

go
       中国
Zhōngguó
China
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
       学习
xuéxí
study
learn
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
      
de
particle
      
hǎo
good
fine
nice
       机会
jīhuì
chance
opportunity

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān wǔ bǎi sān shí yī
4531
Random Word
降落
jiàngluò
Show Translation