Example phrase in chinese No.3310

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
2nd tone
rén
1st tone
dōu
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st toneno tone
他。
tā。
All Chinese love him.
      Play audio
AudioChinese English
       中国
Zhōngguó
China
      
rén
human being
person
people
      
dōu
all
       喜欢
xǐhuan
like
      

he

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi sì shí èr
4642
Random Word
chū
Show Translation