Example phrase in chinese No.3326

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
no tone
de
4th tone   2nd tone   1st tone
自行车
zìxíngchē
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
wàn
4th tone
kuài
2nd toneno tone
钱。
qián。
The bike I like costs 10'000.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       喜欢
xǐhuan
like
      
de
particle
       自行车
zìxíngchē
bike
bicycle
      
shì
be
yes
correct
      

one
      
wàn
ten thousand
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi líng liù
2406
Random Word
一起
yìqǐ
Show Translation