Example phrase in chinese No.3328

4th tone
duì
no tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
liàng
4th tone   4th tone
电动
diàndòng
4th tone   2nd tone   1st toneno tone
自行车。
zìxíngchē。
Right, it is an electrical bike.
      Play audio
AudioChinese English
      
duì
right
correct
for
      
shì
be
yes
correct
      

one
      
liàng
measure word for cars
电动
diàndòng
electrical
       自行车
zìxíngchē
bike
bicycle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi sì shí jiǔ
3349
Random Word
东西
dōngxi
Show Translation