Example phrase in chinese No.3338

3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   no tone
爸爸
bàba
4th tone
shì
3rd tone   4th tone
体育
tǐyù
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
My dad is a sport teacher.
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       爸爸
bàba
Dad
      
shì
be
yes
correct
       体育
tǐyù
sport
       老师
lǎoshī
teacher

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi èr shí jiǔ
1329
Random Word
轻视
qīngshì
Show Translation