Example phrase in chinese No.3353

4th tone   1st tone
放心
fàngxīn
no tone
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
2nd tone
4th tone
tài
2nd toneno tone
难。
nán。
Calm down, Chinese is not taht difficult.
      Play audio
AudioChinese English
       放心
fàngxīn
be at ease
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
      

no
not
un-
won't
      
tài
too much
excessively
      
nán
difficult
hard

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi sì shí sān
4243
Random Word
打电话
dǎdiànhuà
Show Translation