Example phrase in chinese No.3356

3rd tone   no tone
我们
wǒmen
1st tone
dōu
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
huà
1st tone   1st toneno tone
画儿。
huā'ēr。
We all like to draw paintings.
      Play audio
AudioChinese English
       我们
wǒmen
we
      
dōu
all
       喜欢
xǐhuan
like
      
huà
draw
paint
drawing
画儿
huā'ēr
painting

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi liù shí èr
2262
Random Word
顾客
gùkè
Show Translation