Example phrase in chinese No.3359

2nd tone   4th tone
蓝色
lánsè
4th tone
shì
4th tone
3rd tone
zhǒng
2nd tone   4th toneno tone
颜色。
yánsè。
Blue is a color.
      Play audio
AudioChinese English
蓝色
lánsè
blue
blue color
      
shì
be
yes
correct
      

one
      
zhǒng
measure word for many things
type
       颜色
yánsè
color
colour

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sān bǎi èr shí liù
4326
Random Word
来自
láizì
Show Translation