Example phrase in chinese No.3371

2nd tone   1st tone
前天
qiántiān
3rd tone
2nd tone
shí
3rd tone
diǎn
4th tone
bàn
4th tone   4th toneno tone
睡觉。
shuìjiào。
The day before yesterday I want to sleep at half pas ten.
      Play audio
AudioChinese English
前天
qiántiān
day before yesterday
      

I
me
      
shí
ten
      
diǎn
o'clock
drop
point
dot
measure word
      
bàn
half
in the middle
       睡觉
shuìjiào
sleep

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān wǔ bǎi sān shí yī
4531
Random Word
身份
shēnfèn
Show Translation