Example phrase in chinese No.3373

3rd tone
jiǔ
3rd tone
diǎn
4th tone
4th tone   4th tone
睡觉
shuìjiào
3rd tone
hěn
4th tone   1st toneno tone
健康。
jiànkāng。
To go to sleep at 11 o'clock is very healthy.
      Play audio
AudioChinese English
      
jiǔ
nine
      
diǎn
o'clock
drop
point
dot
measure word
      

go
       睡觉
shuìjiào
sleep
      
hěn
very
very much
quite
       健康
jiànkāng
healthy
health

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi èr shí jiǔ
1529
Random Word
宝贵
bǎoguì
Show Translation