Example phrase in chinese No.3376

4th tone   4th tone
锻炼
duànliàn
4th tone
duì
1st tone   3rd tone
身体
shēntǐ
3rd tone
hěn
3rd toneno tone
好。
hǎo。
Do sport is very good for (your) health.
      Play audio
AudioChinese English
       锻炼
duànliàn
do sport
exercise
      
duì
right
correct
for
       身体
shēntǐ
body
health
      
hěn
very
very much
quite
      
hǎo
good
fine
nice

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi líng liù
2606
Random Word
蛋糕
dàngāo
Show Translation