Example phrase in chinese No.3386

2nd tone   3rd tone
苹果
píngguǒ
3rd tone
4th tone
zài
2nd tone   4th tone
牛顿
níudùn
no tone
de
2nd tone
tóu
4th toneno tone
上。
shàng。
The apple hit Newton's head.
      Play audio
AudioChinese English
       苹果
píngguǒ
apple


hit
play
calculate
      
zài
be in (place)
牛顿
níudùn
Newton
      
de
particle

tóu
head
      
shàng
up
above
on

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān bā bǎi sì shí jiǔ
4849
Random Word
申请
shēnqǐng
Show Translation