Example phrase in chinese No.3393

4th tone
zhè
4th tone
3rd tone   no tone
饺子
jiǎozi
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   no tone
妈妈
māma
1st tone
bāo
no toneno tone
的。
de。
This dumpling my mum prepared.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      

measure word
       饺子
jiǎozi
dumpling
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       妈妈
māma
mum
      
bāo
bag
bundle
package
wrap
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi sān shí liù
3436
Random Word
著名
zhùmíng
Show Translation