Example phrase in chinese No.3395

3rd tone
2nd tone
4th tone
tài
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone   no toneno tone
饺子。
jiǎozi。
I don't like dumplings very much.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

no
not
un-
won't
      
tài
too much
excessively
       喜欢
xǐhuan
like
       饺子
jiǎozi
dumpling

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi èr shí wǔ
2225
Random Word
急忙
jímáng
Show Translation