Example phrase in chinese No.3403

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   no tone
丈夫
zhàngfu
2nd tone
cháng
4th tone
pàng
no toneno tone
了。
le。
Now my husband got fat.
      Play audio
AudioChinese English
       现在
xiànzài
now
我的
wǒde
my
       丈夫
zhàngfu
husband
      
cháng
long
grow
      
pàng
fat
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi qī shí bā
3478
Random Word
干杯
gānbēi
Show Translation