Example phrase in chinese No.3410

4th tone   no tone
右边
yòubian
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   no toneno tone
哥哥。
gēge。
On the right side is my elder brother.
      Play audio
AudioChinese English
       右边
yòubian
right side
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       哥哥
gēge
elder brother

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
yī qiān bā bǎi qī shí sān
1873
Random Word
角度
jiǎodù
Show Translation