Example phrase in chinese No.3420

3rd tone
4th tone
4th tone   no tone
认识
rènshi
1st tone
no tone
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
2nd tone
hái
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
4th tone   4th toneno tone
见面。
jiànmiàn。
I don't know him, we still did not meet.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

no
not
un-
won't
       认识
rènshi
know
knowledge
      

he
       我们
wǒmen
we
      
hái
still
yet
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       见面
jiànmiàn
meet

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi liù shí
2960
Random Word
将来
jiānglái
Show Translation