Example phrase in chinese No.3422

3rd tone
3rd tone   3rd tone
了解
liǎojiě
1st tone
4th tone   3rd tone   no toneno tone
一点儿。
yìdiǎnr。
I know him a little bit.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       了解
liǎojiě
understand
comprehend
know much about
      

he
一点儿
yìdiǎnr
a bit

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān wǔ bǎi èr shí sān
2523
Random Word
耽误
dānwu
Show Translation