Example phrase in chinese No.3428

1st tone   4th tone
经过
jīngguò
4th tone
zhè
4th tone
jiàn
4th tone
shì
3rd tone   4th tone
以后
yǐhòu
no tone
1st tone
1st tone   3rd tone
开始
kāishǐ
1st tone
chī
3rd toneno tone
狗。
gǒu。
After going trough this matter, he startet do eat dogs.
      Play audio
AudioChinese English
       经过
jīngguò
through
undergo
pass
      
zhè
this
now
      
jiàn
measure word for clothes
measure word for matters

shì
matter
case
thing
       以后
yǐhòu
later
afterwards
      

he
       开始
kāishǐ
begin
start
      
chī
eat
      
gǒu
dog

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi wǔ shí yī
4651
Random Word
Show Translation