Example phrase in chinese No.3442

2nd tone   2nd tone
完成
wánchéng
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
no tone
de
1st tone   4th tone
工作
gōngzuò
3rd tone   4th tone
以后
yǐhòu
3rd tone
4th tone
yào
3rd tone   2nd tone
举行
jǔxíng
1st tone   3rd toneno tone
婚礼。
hūnlǐ。
After finishing todays work, I want to hold the wedding ceremony.
      Play audio
AudioChinese English
       完成
wánchéng
fulfil
accomplish
       今天
jīntiān
today
      
de
particle
       工作
gōngzuò
work
job
       以后
yǐhòu
later
afterwards
      

I
me
      
yào
will
ask
demand
want
need to
       举行
jǔxíng
hold (a meeting)
       婚礼
hūnlǐ
wedding ceremony

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi yī shí qī
1217
Random Word
家务
jiāwù
Show Translation