Example phrase in chinese No.3452

4th tone
dàn
2nd tone
4th tone
shì
3rd tone   4th tone
主要
zhǔyào
no tone
de
4th toneno tone
事。
shì。
But it's not the main matter.
      Play audio
AudioChinese English

dàn
but
      

no
not
un-
won't
      
shì
be
yes
correct
       主要
zhǔyào
main
major
      
de
particle

shì
matter
case
thing

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān liù bǎi èr shí èr
1622
Random Word
yòng
Show Translation