Example phrase in chinese No.3460

1st tone   no tone
他们
tāmen
4th tone   no tone
告诉
gàosu
3rd tone
3rd tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
1st tone   3rd tone
申请
shēnqǐng
2nd tone   2nd tone
德国
déguó
1st tone   4th tone
签证
qiānzhèng
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
条件。
tiáojiàn。
They told me, that I don't fulfill the conditions to apply for a german visa.
      Play audio
AudioChinese English
他们
tāmen
they (male)
       告诉
gàosu
tell
let know
      

I
me
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       申请
shēnqǐng
apply for
德国
déguó
Germany
       签证
qiānzhèng
visa
      
de
particle
       条件
tiáojiàn
condition

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi jiǔ shí yī
3991
Random Word
森林
sēnlín
Show Translation