Example phrase in chinese No.3470

3rd tone
4th tone
shì
4th tone   4th toneno tone
教授。
jiàoshòu。
I am a professor.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shì
be
yes
correct
       教授
jiàoshòu
professor
teach

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi liù shí yī
2461
Random Word
顺序
shùnxù
Show Translation