Example phrase in chinese No.3473

3rd tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
4th tone   3rd toneno tone
记者。
jìzhě。
I am a journalist.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
       记者
jìzhě
journalist

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sì bǎi wǔ shí wǔ
4455
Random Word
独立
dúlì
Show Translation