Example phrase in chinese No.3475

3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   no tone
爸爸
bàba
4th tone
shì
1st tone   2nd tone   1st toneno tone
科学家。
kēxuéjiā。
My dad is a scientist.
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       爸爸
bàba
Dad
      
shì
be
yes
correct
科学家
kēxuéjiā
scientist

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi líng sān
2203
Random Word
一辈子
yíbèizi
Show Translation