Example phrase in chinese No.3477

3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   no tone
爸爸
bàba
4th tone
shì
3rd tone   2nd toneno tone
警察。
jǐngchá。
My dad is a policeman.
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       爸爸
bàba
Dad
      
shì
be
yes
correct
       警察
jǐngchá
police
policeman

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
yī qiān yī bǎi wǔ shí èr
1152
Random Word
大方
dàfang
Show Translation