Example phrase in chinese No.3499

4th tone   no tone
大夫
dàifu
1st tone   1st tone
应该
yīnggāi
1st tone   no tone
知道
zhīdao
1st tone   1st tone
抽烟
chōuyān
4th tone
duì
1st tone   3rd tone
身体
shēntǐ
4th tone
3rd toneno tone
好。
hǎo。
The physician should know that smoking is not good for (your) health.
      Play audio
AudioChinese English
       大夫
dàifu
physician
       应该
yīnggāi
should
       知道
zhīdao
know
be aware of
       抽烟
chōuyān
smoke
      
duì
right
correct
for
       身体
shēntǐ
body
health
      

no
not
un-
won't
      
hǎo
good
fine
nice

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi sì shí sì
1944
Random Word
教训
jiàoxùn
Show Translation