Example phrase in chinese No.3522

3rd tone
1st tone   no tone
知道
zhīdao
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   3rd tone
缺点
quēdiǎn
4th tone
shì
2nd tone   no toneno tone
什么?
shénme?
Do you know my weakness?
      Play audio
AudioChinese English
      

you
       知道
zhīdao
know
be aware of
我的
wǒde
my
       缺点
quēdiǎn
weakness
shortcoming
      
shì
be
yes
correct
       什么
shénme
what
any
whatever

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi sì shí qī
2647
Random Word
快乐
kuàilè
Show Translation