Example phrase in chinese No.3527

1st tone   no tone
他们
tāmen
no tone
de
1st tone   no tone
妈妈
māma
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   no toneno tone
妻子。
qīzi。
Their mum is my wife.
      Play audio
AudioChinese English
他们
tāmen
they (male)
      
de
particle
       妈妈
māma
mum
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       妻子
qīzi
wife

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi bā shí sān
3383
Random Word
xié
Show Translation