Example phrase in chinese No.3529

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
1st tone
bān
no tone
de
2nd tone   2nd tone
同学
tóngxué
4th tone
zài
3rd tone   1st tone   4th tone
火车站
huǒchēzhàn
2nd tone   2nd toneno tone
集合。
jíhé。
Today the schoolmates of our class will gather at the railway station.
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
       我们
wǒmen
we
      
bān
class
team
groupe of people
      
de
particle
       同学
tóngxué
schoolmate
      
zài
be in (place)
       火车站
huǒchēzhàn
railway station
train station
       集合
jíhé
gather
assemble

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān líng bā shí èr
1082
Random Word
传染
chuánrǎn
Show Translation