Example phrase in chinese No.3538

3rd tone
no tone
no tone
de
no tone
3rd tone   no tone
姐姐
jiějie
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone
3rd tone   2nd toneno tone
网球。
wǎngqiú。
My elder sister loves to play tenis.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
de
particle
       姐姐
jiějie
elder sister
       喜欢
xǐhuan
like


hit
play
calculate
       网球
wǎngqiú
tennis

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi sān shí èr
1532
Random Word
怎么样
zěnmeyàng
Show Translation