Example phrase in chinese No.3541

3rd tone
no tone
no tone
de
no tone
1st tone   no tone
哥哥
gēge
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone
3rd tone   2nd tone   2nd toneno tone
羽毛球。
yǔmáoqiú。
My elder brother loves to play badminton.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
de
particle
       哥哥
gēge
elder brother
       喜欢
xǐhuan
like


hit
play
calculate
       羽毛球
yǔmáoqiú
badminton

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi sì shí jiǔ
3449
Random Word
剪刀
jiǎndāo
Show Translation