Example phrase in chinese No.3547

4th tone   2nd tone   4th tone
越来越
yuèláiyuè
1st tone
duō
no tone
de
1st tone   2nd tone   2nd tone
中国人
zhōngguórén
4th tone
yòng
4th tone   4th tone   3rd tone
信用卡
xìnyòngkǎ
3rd tone
mǎi
1st tone   no toneno tone
东西。
dōngxi。
More and more chinese use credit cards to buy things.
      Play audio
AudioChinese English
越来越
yuèláiyuè
more and more
      
duō
many
much
      
de
particle
中国人
zhōngguórén
chinese person
      
yòng
use
       信用卡
xìnyòngkǎ
credit card
      
mǎi
buy
       东西
dōngxi
thing

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
liù bǎi sì shí yī
641
Random Word
大方
dàfang
Show Translation