Example phrase in chinese No.3556

3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   3rd tone
父母
fùmǔ
4th tone
zhù
4th tone
zài
2nd tone   2nd toneno tone
柏林。
bólín。
My parents live in Berlin.
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
父母
fùmǔ
parents
      
zhù
live
reside
      
zài
be in (place)
柏林
bólín
Berlin

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān liù bǎi qī shí èr
4672
Random Word
chū
Show Translation