Example phrase in chinese No.3567

3rd tone
no tone
de
4th tone   3rd tone
父母
fùmǔ
3rd tone   4th tone
反对
fǎnduì
3rd tone
1st tone
gēn
2nd tone   2nd tone
德国
déguó
2nd tone
rén
2nd tone   1st toneno tone
结婚。
jiéhūn。
My parents oppose that I marry a German.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
de
particle
父母
fùmǔ
parents
       反对
fǎnduì
oppose
fight
      

I
me
      
gēn
with
follow
德国
déguó
Germany
      
rén
human being
person
people
       结婚
jiéhūn
marry

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi bā shí liù
3786
Random Word
商量
shāngliang
Show Translation