Example phrase in chinese No.3592

3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   4th tone
收入
shōurù
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   1st tone
工资
gōngzī
1st tone
jiā
3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   1st toneno tone
奖金。
jiǎngjīn。
My income are my wages adding my bonus.
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       收入
shōurù
income
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       工资
gōngzī
wages
pay

jiā
add
我的
wǒde
my
       奖金
jiǎngjīn
bonus

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi sì shí liù
3646
Random Word
鼓励
gǔlì
Show Translation