Example phrase in chinese No.3612

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
4th tone
shì
2nd tone
shí
4th tone
èr
4th tone
yuè
no tone
4th tone
zhè
4th tone
2nd tone   4th tone
节日
jiérì
4th tone
shì
4th tone   4th tone   2nd toneno tone
圣诞节。
shèngdànjié。
Now is December, this holiday is Christmas.
      Play audio
AudioChinese English
       现在
xiànzài
now
      
shì
be
yes
correct
      
shí
ten
      
èr
two
      
yuè
month
moon
      
zhè
this
now
      

measure word
       节日
jiérì
holiday
      
shì
be
yes
correct
圣诞节
shèngdànjié
Christmas

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi yī shí èr
2912
Random Word
制定
zhìdìng
Show Translation