Example phrase in chinese No.3614

4th tone
zài
2nd tone   2nd tone
德国
déguó
4th tone   4th tone   2nd tone
圣诞节
shèngdànjié
3rd tone   3rd tone
所有
suǒyǒu
no tone
de
2nd tone   4th tone   3rd tone
博物馆
bówùguǎn
1st tone
dōu
1st tone
guān
2nd toneno tone
门。
mén。
In Germany at Christmas, all museums close their doors.
      Play audio
AudioChinese English
      
zài
be in (place)
德国
déguó
Germany
圣诞节
shèngdànjié
Christmas
       所有
suǒyǒu
all
      
de
particle
       博物馆
bówùguǎn
museum
      
dōu
all
      
guān
close
shut
      
mén
door

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi èr shí liù
2126
Random Word
台阶
táijiē
Show Translation