Example phrase in chinese No.3617

2nd tone   1st tone
明天
míngtiān
3rd tone
4th tone
1st tone   1st tone   3rd toneno tone
飞机场。
fēijīchǎng。
Tomorrow I go to the airport.
      Play audio
AudioChinese English
       明天
míngtiān
tomorrow
      

I
me
      

go
飞机场
fēijīchǎng
airport

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi liù shí bā
2168
Random Word
缺少
quēshǎo
Show Translation