Example phrase in chinese No.3620

1st tone   1st tone
冬天
dōngtiān
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
3rd tone
4th tone
gèng
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
chī
4th tone   4th tone   2nd tone
圣诞节
shèngdànjié
no tone
de
3rd tone   1st toneno tone
饼干。
bǐnggān。
During Winter I prefer to eat Christmas biscuits.
      Play audio
AudioChinese English
冬天
dōngtiān
winter
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      

I
me
      
gèng
even more
       喜欢
xǐhuan
like
      
chī
eat
圣诞节
shèngdànjié
Christmas
      
de
particle
       饼干
bǐnggān
biscuit

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi liù shí wǔ
3965
Random Word
寿命
shòumìng
Show Translation